Szybka wysyłka

Złóż zamówienie w ciągu
00 235655
paczka zostanie nadana w następny dzień roboczy.

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właściciel serwisu
Właścicielem sklepu internetowego listwy24.PL jest firma FOGE Stanisław Cudny, z siedzibą w Łęczycach 84-218, przy ul. Węgornia 2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 586-220-36-95,  zwana dalej Sprzedającym.

2. Strony umowy
2.1. Osoba składająca zamówienie w sklepie foge.pl zwana jest w dalszej części regulaminu Klientem lub Zamawiającym.
2.2. FOGE Stanisław Cudny, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym, jest akceptantem złożonego zamówienia.
2.3. Zamówienia w sklepie foge.pl mogą składać jedynie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Przedmiot Umowy
3.1. Przedmiotem umowy są wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego  dostępnego pod adresem www.foge.pl
3.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym foge.pl zostały wprowadzone na rynek polski legalnie, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Do złożenia zamówienia w sklepie foge.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa, tj. Firefox 3.0 lub nowszy, Internet Explorer 7.0 lub nowszy, Google Chrome, Safari, Opera, bądź inna zgodna z wymienionymi. Warunkiem koniecznym dokonania zamówienia w sklepie foge.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane niezbędne do jego realizacji, w tym;
1.1. Rodzaj i liczbę zamawianych produktów.
1.2. Dane Zamawiającego:
  a. Imię, nazwisko i/lub nazwę firmy
  b. Adres zamieszkania lub adres firmy (będący równocześnie adresem doręczenia zamówionego towaru)
  c. Adres e-mail
  d. Numer telefonu kontaktowego
1.3. Sposób zapłaty
1.4. Sposób odbioru towaru
1.5. Adres wysyłki towaru
1.6. Dane do faktury:
  a) Imię, nazwisko i/lub nazwę firmy
  b) Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
  c) Numer identyfikacji podatkowej NIP, w przypadku podmiotów gospodarczych.

2. Wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia, oznacza, że Zamawiający zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

3. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4. Podanie przez Klienta/Zamawiającego w ww. formularzu adresu e-mail oznacza, iż wyraża on zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji handlowej związanej z realizacją zamówienia.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedający przesyła, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, potwierdzenie zamówienia, które uznaje się za moment przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem pkt. IV.4.

2. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia powoduje wstrzymanie jego realizacji.

3. Zamówienia na towary będące aktualnie w stanach magazynowych Sprzedającego są realizowane w czasie podanym w opisie każdego z produktów (rubryka „Wysyłka”). Czas realizacji zamówienia podany jest w „dniach roboczych” (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) i liczy się od daty wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego, z zastrzeżeniem pkt. od III.4. do III.9. poniżej.

4. Zamówienia, które wpłyną w dni robocze po godzinie 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane jako otrzymane w następnym dniu roboczym.

5. Czas realizacji zamówienia będzie ustalany indywidualnie przez Sprzedającego w uzgodnieniu z Zamawiającym:
  - w przypadku zamówień niestandardowych, tj. zindywidualizowanych przez Klienta,
  - w przypadku braku towaru w stanach magazynowych Sprzedającego (o czym Sprzedający niezwłocznie powiadomi Zamawiającego),
  - z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

6. W przypadku niemożności zaakceptowania zamówienia o właściwościach określonych przez Zamawiającego, z powodu choćby przejściowej niemożności, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji otrzymanego zamówienia.

7. W przypadkach określonych w ust. 6 powyżej, Sprzedający może zaproponować częściową realizację zamówienia oraz anulować zamówienie na niezrealizowaną partię towaru bądź też zaproponować towar o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą lub zbliżoną cenę.

8. W przypadku, gdy skontaktowanie się z Zamawiającym pod podanym przezeń w formularzu zamówienia numerem telefonu bądź adresem e-mail nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

9. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich napływania, aż do wyczerpania zapasów.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności:
1. Zapłata gotówką w siedzibie Sprzedającego  lub w innym miejscu ustalonym wspólnie przez Sprzedającego oraz Zamawiającego.
2. Za pobraniem - w przypadku zapłaty za towar firmie kurierskiej realizującej dostawę zamówienia. 
3. Przedpłata na konto nr 55 1050 1764 1000 0090 3118 6878 w Bank ING.
4. W przypadku wszystkich zamówień zindywidualizowanych oraz zamówień na produkty o stanie dostępności "dostępny na zamówienie", niezależnie od ich wartości, warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty w wysokości 20% całkowitej wartości zamówienia (łącznie z kosztami dostawy).

V. WARUNKI DOSTAWY

1. W przypadku zamówień, które wpłyną do Sprzedającego w dniu roboczym do godz. 14.00, towar pozostający w dyspozycji Sprzedającego, zostanie nadany nie później niż w czasie podanym w opisie każdego z towarów (w przypadku zamówienia co najmniej dwóch towarów z różnymi czasami realizacji, pod uwagę brany jest najdłuższy czas realizacji zamówienia), licząc od daty;
  a. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie - w przypadku płatności za pobraniem,
  b. wpłynięcia pełnej kwoty na określone w pkt. IV.3 konto bankowe Sprzedającego - w przypadku płatności przelewem.

2. Zamówione produkty można odebrać osobiście w Łęczycach przy ul. Węgornia, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt), w godzinach od 09.00 do 16:00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego adresu i terminu odbioru oraz opłaceniu należności za towar:
  a. osobiście w siedzibie Sprzedającego  lub w innym miejscu ustalonym wspólnie przez Sprzedającego,
  b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (patrz pkt. IV.3). Wydanie towaru następuje po wpłynięciu należności na rachunek Sprzedającego.

3. W przypadku, gdy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dostarczenie towaru w terminie określonym w ust. 1 i 2 powyżej okaże się niemożliwe, Sprzedający uzgodni z Zamawiającym indywidualny czas dostawy.

4. Łączna kwota do zapłaty składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki.

5. Koszty wysyłki są uzależnione od wagi zamówionego towaru, miejsca dostawy (odległości w km) oraz usług dodatkowych (np. pobranie) i są pokrywane przez Zamawiającego. Sprzedający każdorazowo określa koszty wysyłki w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do Zamawiającego. 

6. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy UPS, GLS, DPD Przesyłki Kurierskie lub innej firmy kurierskiej wybranej przez Zamawiającego z listy dostępnej w trakcie składania zamówienia.

7. Dodatkowe koszty transportu, wynikające, np. z nieodebrania towaru przez Zamawiającego spowodowanego brakiem gotówki, brakiem odbiorcy towaru w momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnika, itp. pokrywa Zamawiający.

8. Fakturę VAT lub paragon fiskalny Zamawiający otrzymuje przy odbiorze towaru lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9. Istnieje możliwość dostawy towaru przez firmę spedycyjną wskazaną przez Zamawiającego, na wyraźne pisemne życzenie Zamawiającego oraz pod warunkiem, że zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi, jak również dokona przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia.

10. W przypadkach określonych w punkcie V.9. powyżej Zamawiający jest zobowiązany zlecić osobiście odbiór przesyłki wybranej przez siebie firmie spedycyjnej.

11. Sprzedający realizuje dostawy jedynie na terenie Polski.

VI. PROCEDURA ODBIORU TOWARU

1. Zamawiający jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu opakowania towaru w celu ustalenia, czy opakowanie nie nosi śladów nawet najdrobniejszych uszkodzeń i deformacji (np. pęknięcie folii, zgniecenie kartonu, uszkodzenie taśm zabezpieczających, itp.), gdyż mogą one wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy odnotować na liście przewozowym informację o zauważonym uszkodzeniu oraz:
  a. odmówić przyjęcia przesyłki,
  b. przyjąć przesyłkę, otworzyć w obecności kuriera oraz dokładnie sprawdzić stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody, przy czym protokół winni podpisać łącznie Klient i Kurier i jednocześnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia dalszych kroków postępowania.

3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki winny być wpisane na liście przewozowym przez Klienta w momencie odmowy przyjęcia (adnotacja o treści: „odmowa przyjęcia – opakowanie uszkodzone”).

4. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Klient (Odbiorca) ma prawo żądać spisania protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej:
  a. w momencie odbierania przesyłki,
  b. w ciągu 7 dni od daty odbioru.

UWAGA! W protokole szkody należy zawsze opisać stan opakowania (patrz pkt. VI.1), z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń (folia, karton, plastikowe opaski, karton wewnątrz produktu, itp.) i znaków ostrzegawczych (obrazek kieliszka, napis „Fragile”, „Ostrożnie: uwaga szkło”, itp.). Protokół podpisują łącznie Klient i pracownik firmy kurierskiej.

5. Odmowa przyjęcia przesyłki (adnotacja na liście przewozowym o treści: „odmowa przyjęcia przesyłki”) bez zamieszczenia uwag o uszkodzeniu opakowania, oznacza odstąpienie od umowy kupna, a tym samym powoduje uruchomienie procedury opisanej w pkt. VII poniżej.

VII. ZWROT TOWARU SPRAWNEGO I NIEUŻYTKOWANEGO

1. Zgodnie z art. 7.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od odbioru towaru.

2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument (Zamawiający) może odstąpić od umowy oraz zwrócić towar, który nie nosi znamion użytkowania, liczy się od dnia jego wydania.

3. UWAGA! Zamawiający, który zamierza dokonać zwrotu towaru zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym w celu uzyskania adresu pod który należy nadać przesyłkę.

4. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy i dokumentację, z którymi był dostarczony oraz oryginalne opakowanie produktu (wewnętrzne i zewnętrzne).

5. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.

6. Zamawiający jest zobowiązany dołączyć;
  a. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  b. wszelkie dokumenty dołączone do przesyłki, np. gwarancja, instrukcje, itp.
  c. dane osobowe wraz z numerem rachunku bankowego, na które ma być odesłana należność za towar.

7. Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Zamawiający.

8. W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do opakowania go w sposób zapewniający dotarcie do Sprzedającego w stanie nienaruszonym. Konsekwencje niedołożenia należytej staranności w opakowaniu i zabezpieczeniu odsyłanego towaru obciążają Klienta (Zamawiającego).

10. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru oraz stwierdzeniu, że nie nosi on znamion użytkowania Sprzedający prześle należną kwotę w ciągu 7 dni roboczych, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

11. Należność za towar zwracana jest wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

12. Towar pozbawiony wad fabrycznych, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

13. W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze towaru wysłanego zgodnie z potwierdzonym zamówieniem, zostanie obciążony kosztami transportu za jego zwrot do Sprzedającego.

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie warunków gwarancji określonych w dokumencie gwarancyjnym lub w trybie przewidzianym w Ustawie z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje należy składać poprzez e-mail na adres: biuro@foge.pl, listownie na adres FOGE Stanisław Cudny Węgornia 2 84-218 Łęczyce, bądź telefonicznie: 601 569 829.

3. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z procedurą reklamacji pokrywa Klient/Zamawiający.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient dobrowolnie udostępnia swoje dane Sprzedającemu oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie w zbiorze danych Sprzedającego.

3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedającego i przetwarzane w celu realizacji zamówień, sprawowania serwisu gwarancyjnego oraz (jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę) prowadzenia akcji promocyjnych przez Sprzedającego.

4. Dane osobowe, gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, nie są udostępniane innym podmiotom.

5. Klient ma prawo ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

6. Klient ma prawo zażądać zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych Sprzedającego. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień w sklepie internetowym foge.pl

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu.

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu, a także za straty powstałe w wyniku błędnego wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

6. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą, ze względów technicznych, nieznacznie odbiegać swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

7. Informacje, w tym m.in. cenniki produktów oraz dostępność towarów zamieszczone na stronach sklepu foge.pl, nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

8. Na podstawie pkt X.7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie, w tym także po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, ceny towarów, czasu dostępności towarów oraz kosztów dostawy. Sprzedający poinformuje Zamawiającego o wprowadzonych zmianach niezwłocznie poprzez e-mail lub telefonicznie.

9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych foge.pl są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

10. Wiążąca dla stron transakcji jest zaakceptowana przez Zamawiającego cena zawarta w potwierdzeniu zamówienia wysłanym przez Sprzedającego, po wszelkich dodatkowych uzgodnieniach.

11. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo, tj. obowiązują do wskazanej daty bądź do wyczerpania zapasów.

12. W przypadku, gdy koszt wysyłki towaru zobowiązany jest pokryć Sprzedający (np. zwrot towaru w trybie uznanej reklamacji).

13. Zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym oraz przedsiębiorcami (osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).

14. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem sklepu foge.pl będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak osiągnięcie porozumienia okaże się niemożliwe, będą one przedmiotem rozstrzygania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl